Ymgeisio

Mae’r amser wedi dod i ymgeisio i fod yn rhan o Gynlluniau Yfory 2018. Felly os ydych yn meddwl y buasech yn gallu ychwanegu gwerth i weithlu Cyngor Gwynedd wrth fod yn Hyfforddai Arbenigol neu yn Hyfforddai Rheoli yna ewch amdani i ymgeisio!

Cynllun Arbenigwyr Yfory | Cynllun Rheolwyr Yfory 

Mae Cynllun Arbenigwyr Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd (neu gyfwerth neu uwch) i gael datblygu gyrfa fel arbenigwr yng Nghyngor Gwynedd.

Os ydych chi wedi meddwl erioed y buasech yn hoffi gweithio i lywodraeth leol, mae’r Cynllun Arbenigwyr Yfory yn gyfle gwych i chi wneud hyn.


 

 


PWRPAS Y CYNLLUN

Pwrpas Cynllun Arbenigwyr Yfory yw datblygu arbenigwyr o’r safon uchaf bosib i ymgymryd â swyddi arbenigol allweddol o fewn y Cyngor. Mae’r cynllun yn rhoi’r cyfle i arbenigwyr y dyfodol gael y profiadau, rhwydweithiau a chymwysterau sydd eu hangen i roi sylfaen cadarn i gael cychwyn gyrfa yn y Cyngor.

 


TROSOLWG

>   Cynllun tair blynedd o hyd

>   Derbyn cefnogaeth ac adnoddau i ennill cymhwyster proffesiynol lefel uwch

>   Profiad o weithio mewn adrannau amrywiol a chyfrannu at waith gwybodaeth dan oruchwyliaeth mewn amrediad o wasanaethau

>   Profiadau tu hwnt i’r arferol – cyfarch elfennau gwleidyddol, strategol, gweithredol a gwaith rheng flaen sydd yn rhan annatod o swyddogaeth y cyngor

>   Cefnogaeth ac adolygiadau parhaus

>   Datblygu’r hyder, sgiliau a dealltwriaeth a’r ymddygiadau hanfodol y bydd eu hangen i fod yn arbenigwr effeithiol yng Nghyngor Gwynedd.

Pecyn gwybodaeth ●

 


GOFYNION

>   Yn meddu ar radd dosbarth 2:1 neu uwch (neu’n debygol o gael) a bodd y radd honno mewn pwnc sy’n berthnasol i’r maes. Does dim ots pryd y gwnaethoch raddio.

 Yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg

>   Yn meddu ar TGAU gradd C neu uwch yn y pynciau canlynol: Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth

>   Wir eisiau gweithio mewn llywodraeth leol

 Wedi dangos parodrwydd i ddatblygu yn y maes gwybodaeth e.e. mewn sefyllfa addysgiadol, gymdeithasol, gymunedol

 


CYMHWYSTER

Y cymhwyster a fydd yn cael ei astudio fel rhan o’r Cynllun yw Gradd Meistr LLM mewn ‘Information Rights Law and Practice’

  • Cwrs 3 mlynedd
  • Cael ei gwblhau drwy Brifysgol Northumbria
  • Cael ei ddysgu drwy gyfrwng dulliau dysgu o bell a dyddiau agored
  • Bydd angen teithio’n rheolaidd

Mwy o wybodaeth am y cymhwyster 

 


CYFLOG

Graddfa cyflog £22,434 – £24,717 (Graddfa S2)

Bydd yr union bwynt cyflog yn ddibynnol ar gynnydd.

 


Dyddiadau pwysig i'w cofio_ (3)


 

Gwyliwch y fideo isod i gael ychydig o gyngor ar sut i lunio cais!

 

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: