Y Cymhwyster

Mae'r model 70:20:10 a ddatblygwyd gan Morgan McCall a'i gydweithwyr yn yr 80au yn rhannu dysgu a datblygu yn y gweithle i dri chategori sef fod 70% o ddysgu yn dod trwy brofiadau ymarferol, 20% drwy ddysgu cymdeithasol a 10% drwy ddysgu ffurfiol. Er mai dysgu ffurfiol, sef dysgu drwy gymwysterau, hyfforddiant neu e-ddysgu, sydd... Continue Reading →

Cynhadledd CMI Women

Mae 2018 yn nodi canmlwyddiant pwysig yn hanes statws merched. Yn 1918 daeth Deddf Cynrychiolaeth y Bobl i rym gan roi'r hawl i rai merched bleidleisio (cyn belled eu bod dros 30 mlwydd oed a bod y cymhwyster eiddo yn cael ei fodloni ganddi hi neu'i gŵr). Yn 1918 hefyd cafodd y ddynes gyntaf, Constance... Continue Reading →

Rheoli Pobl Drwy Newid

"Newid yw’r unig gysondeb" - Heraclitus. Fel mae’r dyfyniad uchod yn ei nodi mae newid yn anochel ac yn yr un modd mae’r Cyngor yn mynd trwy gyfnod o newid o ganlyniad i'r cyfyngiadau ariannol yn y sector gyhoeddus. Tra bod y nod o wneud y gorau ar gyfer pobl Gwynedd yn parhau, rhaid meddwl... Continue Reading →

Caffael

Ers i mi gychwyn fy rôl fel Hyfforddai Arbenigol Caffael, mae'r cwestiwn 'Be ydy caffael?' wedi bod yn un rwyf wedi gorfod ei ateb droeon! Felly dyma flog sydd yn egluro'n fras beth yw caffael a beth yw trefniadau caffael y Cyngor. Beth yw caffael? Caffael yw’r broses o brynu nwyddau, gwasanaethau a gweithiau sydd... Continue Reading →

Y Pythefnos Cyntaf

Mae'r pythefnos cyntaf o fy nghyfnod fel hyfforddai yng Nghyngor Gwynedd wedi bod yn gyfnod prysur wrth setlo yn fy rôl newydd. Cychwynnais fy nghyfnod yma wrth dreulio fy more cyntaf mewn Gweithdy Croeso, ble roedd cyfle i gael cyfarfod gweithwyr newydd eraill yn y Cyngor a chael cyflwyniad i Gyngor Gwynedd. Treuliais y prynhawn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑